Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy wydawanie decyzji administracyjnych i pozwoleń, a także prowadzenie ewidencji i rejestrów w zakresie: gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego, gospodarki leśnej i zalesień, gospodarki łowieckiej, rekultywacji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa geologicznego i górniczego, ochrony przyrody, prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami.

 

 

II piętro

tel. 728 390 592

Wiesław Rumel - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

pokój nr 37, tel. 3031100 wew. 45

e-mail: srodowisko@znin.pl

Realizuje w szczególności następujące zadania:
 1. Nadzorowanie toku realizacji zadań wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w Wydziale.
 2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu oraz potrzeb Starosty.
 3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji Rady Powiatu.
 4. Współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu Żnińskiego.
 5. Przygotowywanie oraz realizacja koncepcji, planów, strategii i programów z zakresu ochrony środowiska, związanych z realizacją zadań Wydziału.
 6. Prowadzenie spraw związanych z budżetem Powiatu Żnińskiego w zakresie przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i rolnictwa.
 7. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie wynikającym z realizacji zadań Wydziału.
 8. Okresowy przegląd oraz analiza ryzyk związanych z działalnością kierowanego wydziału.
 9. Przestrzeganie procedur związanych z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz ich bieżąca aktualizacja.

 

AGNIESZKA  KOMAR  – starszy inspektor

pokój nr 38, tel. 3031100 wew. 31

e-mail: geolog@znin.pl

Realizuje zadania:
Wynikające z  ustawy - Prawo geologiczne i górnicze:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji geologicznych dla kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3.
 2. Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych - prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
 3. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne złóż kopalin, dokumentacje hydrogeologiczne oraz dokumentacje inżyniersko – geologiczne dotyczących:

a)   złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

     b)   ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

     c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;

     d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

     e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze.

 1. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót  geologicznych, które nie wymagają koncesji.
 2. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad robotami oraz pracami geologicznymi realizowanymi na podstawie zatwierdzonych przez Starostę projektów robót  geologicznych.
 3. Kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych i ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami.
 4. Naliczanie opłat/kar za  wydobywanie kopaliny bez koncesji geologicznej.
 5. Przygotowywanie nakazów wstrzymujących wykonywanie prac geologicznych lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu w razie stwierdzenia ich wykonywania bez wymaganej koncesji lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projekcie.
 6. Inne zadania wynikające z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.
Wynikające z  ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:
 1. Przygotowanie decyzji na rekultywacje gruntów oraz terenów poeksploatacyjnych.
 2. Przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów, obowiązku ich rekultywacji i zagospodarowania.
 3. Prowadzenie kontroli wykonywania obowiązków rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu.
Wynikające z ustawy – Prawo łowieckie:
 1. Prowadzenie rejestru kół łowieckich.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek PZŁ.
 3. Rozliczanie otrzymywanych czynszów dzierżawnych miedzy poszczególne nadleśnictwa i gminy.
 4. Kontrola nad realizacją rocznych planów łowieckich.
Wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku.
 2. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i  wykazu  danych o dokumentach, wynikających  z przepisów ustawy.
 3. Prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych  z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.
Wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty.
 2. Współdziałanie w przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych.
 3. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 4. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na których wystąpiły te ruchy, a także prowadzenie rejestru zwierającego informacje o tych terenach.

 

Wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:

 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty.
 2. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 3. Współudział w przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych, przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.
 4. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 
Wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku.
 2. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazu danych o dokumentach, wynikających z przepisów ustawy.
 3. Prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.

 

SZYMON  LESZCZYŃSKI – starszy inspektor

 

pokój nr 39, tel. 3031100 wew. 44

e-mail: leszczynski.os@znin.pl

Realizuje zadania:
Wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty.
 2. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 3. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
Wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku.
 2. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazu danych o dokumentach, wynikających z przepisów ustawy.
 3. Prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.
Wynikające z ustawy o ochronie przyrody:
 1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
 2. Naliczanie opłat/kar za usunięte drzewa i krzewów w drodze wydanych decyzji.
Wynikające z ustawy o lasach:
 1. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa dotyczących:
 1. wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych,
 2. zmian lasu na użytek rolny do 10 ha,
 3. zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów,
 4. kontrolowania wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 5. pozyskiwania drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
 6. przygotowywania decyzji nakazujących wykonanie obowiązku pielęgnowania i ochrony lasów,
 7. prowadzenia spraw uznających las za ochronny bądź pozbawiającej go tego charakteru,
 8. zatwierdzania uproszczonych planów lasów oraz nadzorowania ich wykonania.

 

KAROL  KRÓLIKOWSKI  – starszy inspektor

       pokój nr 39, tel. 3031100 wew. 44

        e-mail: k.krolikowski@znin.pl

Realizuje zadania:
Wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty.
 2. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 3. Przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.
 4. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.
 6. Przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 7. Udział w przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych.
 8. Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.
Wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym:
 1. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych.
 2. Prowadzenie spraw związanych ze społeczną strażą rybacką oraz współpraca z użytkownikami wód do celów rybackich.
Wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku.
 2. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach, wynikających z przepisów ustawy.
 3. Prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.

Wynikające z ustawy  - o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 1. Przygotowywanie zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych.
Wynikające z ustawy – Prawo wodne
 1. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą spółek wodnych.
 2. Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń dla osób niebędących członkami spółek wodnych, odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody, dla której ta spółka została utworzona.
Wynikające z ustawy - o ochronie przyrody
 1. Prowadzenie spraw związanych z formami ochrony przyrody.
 2. Prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych, wynikającego z art. 64.

Wynikające z ustawy – o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji:

 1. Sporządzenie i wprowadzenie do Krajowej bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami raportów zawierających informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.

Wynikające z ustawy rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.
Wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty.
 2. Przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.
 3. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia.
 5. Przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 6. Współudział w przygotowywaniu pozwoleń zintegrowanych, przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.
 7. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 8. Przygotowywanie raportów (sprawozdań) z Programów Ochrony Powietrza.

Wynikające z ustawy  - Prawo łowieckie

 1. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowle chartów rasowych i ich mieszańców.
 2. Przygotowywanie decyzji dot. odstrzałów redukcyjnych.

Wynikające z ustawy - o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

 1. Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji pow. 1MW

Wynikające z ustawy - o elektromobilności i paliwach alternatywnych

 1. Przygotowywanie raportów wynikających z ustawy.

KAROLINA  KAWCZYŃSKA  – podinspektor

pokój nr 38, tel. 3031100 wew. 31

e-mail: k.kawczynska@znin.pl

Realizuje zadania:
 
Wynikające z ustawy o odpadach:
 1. Przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów..
 2. Przygotowywanie zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów.
 3. Stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów.
Wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym:
 
  1. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich
 
Wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
 1. Opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 2. Opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Wynikające z ustawy  - Prawo ochrony środowiska

 1. Prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości Starosty.
 2. Rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochrona środowiska.
 3. Współudział w przygotowaniach pozwoleń zintegrowanych.
 4. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 5. Przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
 6. Przenoszenie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych.
Wynikające z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 1. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji o środowisku.
 2. Prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazu danych o dokumentach, wynikających z przepisów ustawy.
 3. Prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.
 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stypczyńska 14-11-2014 10:03:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesław Rumel 14-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Komar 01-02-2024 09:02:14