Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Starostwo Powiatowe w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.powiatzninski.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), np. petycje, a także część informacji opublikowanych przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Brak możliwości technicznych (archiwum starego Biuletynu Informacji Publicznej).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-26
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej powiat@znin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej powiat@znin.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Izabela Gronet - koordynator ds. dostępności
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
powiat@znin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
52 303 11 00

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, Infolinia - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-01-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2018-11-29
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej powiat@znin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej powiat@znin.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Starostwa Powiatowego usytuowany jest w Żninie przy ul. Potockiego 1. Wejście główne zlokalizowane jest bezpośrednio przy ulicy, wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd i winda) znajduje się z tyłu budynku (informacja na drzwiach głównych oraz na znaku usytuowanym przy chodniku prowadzącym do budynku); na parkingu wydzielono miejsce parkingowe (niebieskie oznakowanie) zlokalizowane blisko wejścia do budynku od strony podjazdu i windy, szerokość ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku (od strony parkingu i chodnika) umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Tylne drzwi prowadzące na parter budynku (wejście podjazdem) posiadają próg utrudniający przejazd wózka inwalidzkiego (przejazd możliwy, lecz wymagający wysiłku); drzwi do budynku w kolorze kontrastowym do elewacji, otwierane na klamkę, nieautomatyczne, nierozsuwane. Przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu. Windą zewnętrzną można dotrzeć na I i II piętro; na III piętro dostęp wyłącznie schodami. W przypadku niemożności skorzystania z windy na II piętrze budynku znajduje się mata ewakuacyjna. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych dostosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich, brak schodków i półpięter na poszczególnych kondygnacjach. Szerokość drzwi do niektórych biur poniżej 90 cm - zapewniony dostęp alternatywny. Schody wewnątrz budynku wykonane są z materiału antypoślizgowego, posiadają niewidoczne listwy antypoślizgowe, szyny. Na parterze przy wejściu do budynku zamontowano nadajnik do systemu informacyjno-lokalizacyjnego z głośnikiem, który w sposób głosowy informuje w jakim miejscu się znajduje petent; na poszczególnych kondygnacjach umieszczone są nadajniki do systemu informacyjno-lokalizacyjnego bez głośnika informujące za pomocą smartfona o miejscu oraz rodzajach spraw załatwianych na danym piętrze. System ten współpracuje z aplikacją YourWay. Na drzwiach poszczególnych biur znajdują się kontrastowe tabliczki z nazwą wydziału, nr biura i hasłowym opisem realizowanych zadań w danym biurze, na drzwiach znajdują się również tabliczki nadklamkowe z napisami alfabetem Braille'a. Na poręczach umieszczono nakładki z napisami w języku Braille'a informujące o nr piętra. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Żninie (dalej Starostwo lub Urząd) zapewnia osobom mającym trudności w komunikowaniu się kontakt za pośrednictwem: • poczty elektronicznej powiat@znin.pl • tłumacza PJM (polski język migowy) • SJM (system językowo-migowy) • SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). 2. W Starostwie zatrudnione są 2 osoby przeszkolone w stopniu podstawowym z języka migowego. 3. Starostwo wyposażone jest w pętle indukcyjne, które znajdują się na sali sesyjnej oraz na parterze przy Wydziale Komunikacji i Dróg. 4. Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z usługi tłumacza języka migowego powinna za pośrednictwem poczty elektronicznej powiat@znin.pl zgłosić taką potrzebę na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. W przypadku braku możliwości zapewnienia obsługi w planowanym terminie Urząd zawiadomi o tym wnioskodawcę wskazując inny możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnienia. 5. W sytuacjach nagłych Starostwo zapewni możliwość tłumaczenia na język migowy za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Z usługi tej można skorzystać zgłaszając potrzebę za pośrednictwem poczty elektronicznej powiat@znin.pl lub osobiście do koordynatora ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pokój nr 29 II piętro. 6. Osoba zainteresowana inną formą kontaktu z Urzędem może złożyć zapytanie w tej sprawie. Urząd po przeprowadzeniu analizy danego przypadku poinformuje o realizacji tego kontaktu lub, w przypadku braku możliwości realizacji wnioskowanej formy kontaktu, zaproponuje formę alternatywną. 7. Starostwo udostępnia osobom uprawnionym dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w dostępnej dla nich formie, na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej powiat@znin.pl. 8. Osoby uprawnione mają również prawo do skorzystania w kontaktach ze Starostwem z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musie mieć ukończony 16 rok życia i zostać wybrana przez osobę uprawnioną w celu udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w Urzędzie.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: