Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

 

Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

 

III piętro

Artur Jakubowski - Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego
pokój nr 48, tel. 52 303 11 00 w. 20
e-mail: a.jakubowski@znin.pl

Agnieszka Szymańska - Inspektor
pokój nr 46, tel. 52 303 11 00 w. 21
e-mail: a.szymanska@znin.pl

Emilia Plaskaty - Inspektor
pokój nr 47, tel. 52 303 11 00 w. 55
e- mail: e.plaskaty@znin.pl

Monika Siniecka - Podinspektor
pokój nr 47, tel. 52 303 11 00 w. 55
e- mail: m.siniecka@znin.pl
 

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego:

1) W zakresie rozwoju lokalnego i współpracy regionalnej:
a) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
b) współpraca z samorządami gminnymi i koordynacja działań przy opracowaniu i realizacji regionalnych programów rozwoju,
c) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa związanych z realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów,
d) monitorowanie strategii przy stałej współpracy ze stałymi Komisjami Rady oraz przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zawartych w programach operacyjnych,
e) organizowanie konsultacji społecznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii Powiatu,
f) podejmowanie działań wspierających rozwój powiatowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw i innych działań stymulujących rozwój oraz aktywność inwestycyjno-gospodarczą, kulturalną i turystyczną gmin Powiatu,
g) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie realizacji strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego i innymi instytucjami rozwoju regionalnego,
h) nadzór nad wdrażaniem i realizacją polityki terytorialnej Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej,
i) koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych,
j) organizacja i obsługa konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym,
k) prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
l) organizacja udziału Powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń oraz koordynacja działań w tym zakresie,
m) organizowanie konkursów.


2) W zakresie turystyki i promocji:
a) koordynowanie działań informacyjno-promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekraczającej zakres kompetencji jednego wydziału oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Powiatu,
b) przygotowywanie materiałów informacyjno-poglądowych dla Rady, Zarządu i Starosty na temat podejmowanych działań i zamierzeń w zakresie turystyki i promocji,
c) opracowywanie materiałów będących częścią identyfikacji wizualnej Starostwa tzn. wizytówek, papieru firmowego, kopert, zaproszeń, korespondencji oraz wszelkich innych druków wychodzących z urzędu,
d) współdziałanie z gminami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi oraz gestorami bazy turystycznej w zakresie wspólnych inicjatyw promocyjnych,
e) promowanie walorów turystycznych Powiatu, integrowanie działalności gmin w zakresie rozwoju turystyki i prowadzenie bieżącej analizy rynku turystycznego,
f) inicjowanie i kreowanie działań na rzecz rozwoju turystyki oraz koordynowanie uczestnictwa w targach turystycznych i imprezach promocyjnych,
g) opracowywanie materiałów promocyjnych i prezentowanie ich na regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi, wystawy, konferencje, itp.),
h) kompletowanie dokumentacji fotograficznej Starostwa i prowadzenie kroniki Powiatu,
i) umacnianie tożsamości lokalnej poprzez propagowanie wiedzy o Powiecie w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu zgromadzone na przestrzeni historycznej,
j) przygotowanie i aktualizowanie dorocznego kalendarza imprez odbywających się na terenie Powiatu,
k) prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej www.znin.pl, katalogów na stronach: www.bip.powiatzninski.pl, www.zpp.pl, oraz oficjalnych kanałów/profili na portalach społecznościowych,
l) analizowanie informacji prasowych na temat spraw dotyczących Powiatu, monitorowanie ważniejszych programów radiowych i telewizyjnych,
m) prowadzenie informacji turystycznej.

3) W zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:
a) organizowanie procesu formułowania i sporządzania wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków funduszy Unii Europejskiej,
b) monitorowanie informacji o realizowanych lub planowanych projektach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i przekazywanie danych na ten temat do komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych,
c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy strukturalnych,
d) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską dysponującymi funduszami pomocowymi,
e) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów dotyczących Unii Europejskiej i funduszy europejskich,
f) przygotowywanie projektów, które mogą być realizowane ze środków zewnętrznych i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w tym zakresie,
g) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków unijnych,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi, udzielanie im pomocy oraz organizowanie szkoleń w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
i) organizacja kontaktów zagranicznych Rady i Zarządu - obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, opracowanie i uzgadnianie dokumentów (porozumienia, listy intencyjne, deklaracje, wspólne oświadczenia itp.),
j) obsługa organizacyjna wyjazdów zagranicznych, przygotowanie programów tych wyjazdów,
k) organizowanie procesu formułowania, sporządzania i realizacji wniosków w ramach programów i projektów finansowanych ze środków PFRON.

4) W zakresie kultury:
a) umieszczanie na zabytkach odpowiednich znaków lub zapisów,
b) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
c) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
d) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
e) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
f) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
g) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury,
h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów,
i) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
j) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
k) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
l) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
m) współdziałanie w organizacji świąt państwowych i innych uroczystości, imprez artystycznych oraz rozrywkowych.

5) W zakresie sportu:
a) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
b) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

 

Elektroniczne formularze z ePUAP Elektroniczne formularze z ePUAP

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kwiatkowski 22-12-2014 14:11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kwiatkowski 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Leszek Tracki - Administrator 01-07-2024 11:49:35