Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

OR.2110.2.1.2018

          Starostwo Powiatowe

ul. Potockiego 1

88-400 Żnin

p o s z u k u j e

kandydata na stanowisko

Podinspektora

w Wydziale Geodezji, Kartografii,

Katastru i Nieruchomości

w wymiarze 1 etatu

 

 

 1. Zakres podstawowych czynności:
 1. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu.
 2. Przygotowywanie danych geodezyjnych i kartograficznych dokumentacji niezbędnych Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu do przekazywania nieruchomości jednostkom samorządu terytorialnego.
 3. Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa wchodzących do zasobu nieruchomości, którymi gospodaruje Starosta Żniński.
 4. Realizowanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wchodzących do zasobu nieruchomości, którymi gospodaruje Starosta Żniński.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Wydziału lub Starostę.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie wyższe geodezyjne bez wymaganego stażu pracy, bądź wykształcenie średnie geodezyjne z 3-letnim stażem pracy umożliwiającym wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku.
 5. Umiejętność obsługi komputera w szczególności znajomość oprogramowania biurowego (Microsoft Word, Microsoft Excel).
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych niezbędnych w realizacji przypisanych zadań, w szczególności:
 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 2. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 3. ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 4. ustawy o samorządzie powiatowym,
 5. ustawy o pracownikach samorządowych,
 6. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. ustawy Kodeks cywilny,
 8. ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w tym znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Żninie.
 2. Pożądane doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 3. Uprawnienia zawodowe określone w art. 43 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
 5. Umiejętność analizy informacji.
 6. Rzetelność, komunikatywność, sprawność w działaniu oraz odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 7. Wytrwałość i odporność na stres.
 8. Prawo jazdy kat. B

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Praca administracyjno-biurowa.
 4. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
 6. Praca na pierwszym lub drugim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Żninie, brak windy.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s. 1; tzw. „RODO”) na potrzeby naboru prowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Starostę Żnińskiego.

 

Wymagane dokumenty określone w pkt VI prosimy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości ”, lub złożyć do sekretariatu Starosty Żnińskiego, pokój nr 19 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

W procesie naboru kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne będą pisać test kwalifikacyjny.

Z pięcioma kandydatami, którzy uzyskają największą ilość punktów z testu kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny – tel. 52 3031100 wew. 38

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiatzninski.pl w katalogu „oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żninie.

 

Żnin, dnia 11.07.2018 r.

 

 Starosta Żniński 

Zbigniew Jaszczuk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Frydryszek 11-07-2018 11:30:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Starosta Żniński 11-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Frydryszek 11-07-2018 11:31:41