Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR 361 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Robert Frydryszek 2017-11-17 12:20:06 dodanie dokumentu
Protokół z LXXXII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 26 października 2017 r. Robert Frydryszek 2017-11-15 13:25:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 360/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć Robert Frydryszek 2017-11-15 13:21:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 359/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Robert Frydryszek 2017-11-15 13:19:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 358/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pt. Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie - budowa chodnika na działkach nr 859, 860, 839/2, 848 położonych w Rogowie Robert Frydryszek 2017-11-15 13:11:33 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 358/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji drogowej pt. Rozbudowa pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie - budowa chodnika na działkach nr 859, 860, 839/2, 848 położonych w Rogowie Robert Frydryszek 2017-11-15 13:10:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 357/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli na I półrocze 2018 roku Robert Frydryszek 2017-11-15 13:09:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 356/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie powołania i uchwalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej Robert Frydryszek 2017-11-15 13:08:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 355/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie umowy najmu na okres 1 roku Robert Frydryszek 2017-11-15 13:07:16 dodanie dokumentu
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów Wojciech Przyborowski 2017-11-09 14:46:36 edycja dokumentu
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów Wojciech Przyborowski 2017-11-09 14:46:17 usunięcie załacznika
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych i sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe Joanna Obiała 2017-11-07 22:28:21 dodanie dokumentu
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadające uprawnienia uczniom w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! Joanna Obiała 2017-11-07 14:21:24 edycja dokumentu
13.10.2017r.- Monika Białecka - dz. nr 34/1 obręb Podobowice, gm. Żnin - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Janusz Biegański 2017-11-06 11:19:21 edycja dokumentu
31.10.2017r.- ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. w Szczecinie- dz. nr 47 obręb 4 Barcin, gm. Barcin - budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z dwoma słupami oświetleniowymi przeznaczonymi do oświetlenia parkingu. Janusz Biegański 2017-11-02 10:43:45 dodanie dokumentu
31.10.2017r.- Jakub Wiciński -dz. nr 187/9 obreb Flantrowo, gm. Janowiec Wlkp.- budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Janusz Biegański 2017-10-31 15:29:24 dodanie dokumentu
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadające uprawnienia uczniom w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! Joanna Obiała 2017-10-30 15:07:00 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 354 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po trzecim kwartale 2017 roku Robert Frydryszek 2017-10-30 14:36:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 353 / 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Robert Frydryszek 2017-10-30 14:35:46 dodanie dokumentu
Informacja o naborze do Komisji Konkursowej Joanna Narożniak-Zygaj 2017-10-30 11:01:02 dodanie dokumentu
Protokół z LXXXI posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 16 października 2017 r. Robert Frydryszek 2017-10-27 13:16:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 352/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2017 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2017-10-27 13:03:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR 352/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2017 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2017-10-27 12:59:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 351/2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Żnińskiego w 2018 roku Robert Frydryszek 2017-10-27 12:58:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 350/2017 ZARZĄDU POWIATU w ŻNINIE z dnia 26 października 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej Robert Frydryszek 2017-10-27 12:56:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 349/ 2017 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia likwidatora oraz ustalenia harmonogramu likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:49:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/195/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. Robert Frydryszek 2017-10-27 12:32:52 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/194/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Żnińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Robert Frydryszek 2017-10-27 12:31:58 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/193/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-10-27 12:31:20 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/192/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół oraz placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński Robert Frydryszek 2017-10-27 12:30:44 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/191/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w Szkołę Policealną w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:29:50 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/190/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:29:15 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/189/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:26:54 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/188/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:26:13 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/187/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:24:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/186/2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:23:41 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/185/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Żninie Robert Frydryszek 2017-10-27 12:23:08 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/184/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego przez jednostki budżetowe Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-10-27 12:22:37 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/183/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2017-10-27 12:21:57 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV / 182/ 2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok Robert Frydryszek 2017-10-27 12:18:54 edycja dokumentu